Vacature bestuursleden

//Vacature bestuursleden
Vacature bestuursleden2018-09-13T07:06:32+00:00

Bestuur profiel Stichting Stroud Putten

 

 

Werving nieuwe bestuursleden

 

Voor de uitbreiding van het stichtingsbestuur wordt een werving- en selectieprocedure opgestart ten behoeve van het werven van drie nieuwe bestuursleden. De sollicitatiecommissie is belast met de sollicitatieprocedure en de selectie van bestuursleden volgens een vastgesteld profiel. Kandidaat-bestuurders, die woonachtig zijn in Putten, worden geworven op competenties en niet als belangenbehartigers van verenigingen of participanten.

 

 

Taken van het bestuur

 

Het bestuur is belast met het faciliteren van een zo optimaal mogelijk gebruik van Stroud en is eindverantwoordelijk voor gebruik van Stroud door de aangesloten gebruiksgroepen.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Stroud, de strategie, beheer en exploitatie en de organisatie van het gebruik.

 

Het bestuur voert belangrijke beleid en financiële taken zelf uit. Eventueel kan ze ook een deel van haar taken delegeren. Ze heeft een manager/ beheerder van Stroud in dienst. Het bestuur zorgt voor een transparante structuur die er voor zorgt dat zij te allen tijde in control is.

 

Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Stroud, van haar gebruikers en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij Stroud betrokkenen af.

 

Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van Stroud en haar gebruikers.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goed functioneren van het dagelijks beheer van Stroud. Het bestuur is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de beheerder.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het communiceren en bepalen van het benodigde kwaliteitsniveau van dienstverlening. In het belang van de gebruikers zal het bestuur moeten optreden als dit kwaliteitsniveau systematisch en langdurig niet aan de eisen voldoet.

 

Personele invulling van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor haar eigen personele invulling. De invulling dient adequaat te gebeuren, hetgeen onder meer tot uiting komt in een zorgvuldige werving en selectie van nieuwe leden, herbenoeming van leden waarvan de zittingstermijn is afgelopen en het op peil brengen en houden van de benodigde kennis en overige competenties van de leden. Dat komt ook tot uiting in een jaarlijkse evaluatie van het bestuur. De gebruikers van Stroud worden betrokken bij de jaarlijkse evaluatie.

Het bestuur stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die Stroud de komende jaren nodig heeft. Het herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.

 

Het bestuur zoekt een nieuw lid ook buiten haar eigen netwerk en heeft de vacature derhalve openbaar gemaakt. Bij de selectie wordt de profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd.

 

 

 

Profielschets bestuursleden

Stroud is voor Putten het middelpunt waar zorg, cultuur en welzijn samenkomen. Het biedt bestuursleden de mogelijkheid een wezenlijke, actieve, centrale en zichtbare bijdrage te leveren aan de Puttense gemeenschap. Het bestuur en daarmee de bestuursleden brengen Stroud tot een bruisend centrum!

 

Profiel van het bestuur als geheel:

 

 • Affiniteit met cultuur, educatie en/of welzijn en het verenigingsleven.
 • Beschikken over ondernemerschap, gemeenschapszin, en wil tot samenwerking.
 • (Ruime) bestuurlijke ervaring.
 • Bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor het welslagen van Stroud als centrale voorziening voor alle Puttenaren.
 • De bestuursleden van de stichting zijn het maatschappelijk gezicht van Stroud. Het zijn sterke sociale netwerkers, aanspreekbaar en zijn goed bekend bij de Puttense bevolking.
 • Beschikken over visie en kennis van zaken, kunnen goed luisteren en gemeenschappelijke belangen van de gebruikers van Stroud behartigen.
 • Het vermogen om het algemeen belang te laten prevaleren boven individuele belangen van participanten.

 

 

Om als bestuur de taken goed te vervullen is het gewenst dat de leden gezamenlijk een afgewogen profiel vormen, waarin de volgende kennisvelden een plaats hebben:

 

 • Financiën
 • Juridische zaken
 • Maatschappelijke bedrijfsvoering & Ondernemerschap
 • Marketing & Communicatie
 • Personeel & Organisatie

 

Het bestuur werkt collegiaal en in gezamenlijke verantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat:

 

 • Besluiten in consensus worden genomen; indien dit niet mogelijk is beslist de meerderheid;
 • Er door de leden geen minderheidsstandpunten naar buiten worden gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf is besproken;
 • De inzet van de discussies primair gericht is op het bereiken van een gezamenlijk standpunt;
 • Een flexibele instelling en sociale vaardigheden noodzakelijk zijn.

 

 

 

Algemene competenties van het bestuur

Behalve kennis en ervaring is het van belang dat de bestuursleden een team vormen. Dat betekent dat het van belang is, de competenties van ieder individueel vast te stellen en te trachten aanvullende competenties te vinden.

Belangrijke algemene competenties zijn:

 

 • Teamgeest
 • Samenwerkings- en oplossingsgericht
 • Creatief
 • Humor/relativeringsvermogen
 • Bevlogen
 • Integer
 • Strategisch/visie
 • Ondernemend/klantgericht
 • Communicatief vaardig

 

 

Vergoedingen

Er is een wettelijk maximale vrijwilligersvergoeding op jaarbasis. Hier kan van worden afgezien.

 

 

Vergaderfrequentie en tijdsbeslag

De benodigde tijdsinvestering vraagt van alle bestuursleden een flexibele inzet, variërend van 8 uur tot 16 uur per maand, afhankelijk van de actuele werkzaamheden. De vergaderfrequentie is gemiddeld tweemaal per maand.

 

 

Relatie Stroud en gemeente Putten

De gemeente Putten heeft geen rol in het toekomstige stichtingsbestuur. De gemeente stuurt wel via de exploitatieovereenkomst/subsidiebeschikking met uitvoeringsover-eenkomst. Hiermee blijven de rollen gescheiden: de gemeente is subsidieverstrekker en heeft daarom geen zitting in de bestuurlijke entiteit van Stroud. In de exploitatie-overeenkomst/subsidiebeschikking met uitvoeringsovereenkomst worden prestatie-afspraken opgenomen, bijvoorbeeld over de maatschappelijke output die Stroud moet leveren en de aansluiting op het gemeentelijk welzijn en cultuurbeleid. De gemeente monitort de afspraken op gezette tijden met het bestuur, hierdoor zijn gemaakte afspraken geborgd.

 

 

 

Algemeen profiel bestuur

Een goed uitgewogen profielschets biedt een waarborg tegen impulsieve keuzes en levert de basis voor zakelijke argumentatie zonder dat men persoonlijk hoeft te worden. Algemene vereisten zijn:

 

 • Onbesproken gedrag (VOG);
 • Boven de partijen kunnen staan;
 • In staat vraagstukken te overzien en te analyseren; voldoende in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 • Beroepsmatig en/of privé bekend met en betrokken bij maatschappelijke netwerken dan wel neemt deel aan andere besturen;
 • In staat maatschappelijke en politiek signalen te toetsen aan het beleid van Stroud;
 • Voldoende deskundigheid op ondernemerschap en financieel-economisch gebied;
 • Communicatief in staat de organisatie extern te vertegenwoordigen;
 • Voldoende kennis van het besturen van een professionele organisatie;
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Affiniteit met de drie pijlers van Stroud: zorg, welzijn en cultuur;
 • Woonachtig in Putten;
 • Onderschrijven van visie en missie van Stroud;
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om te waarborgen dat het bestuur in staat is voortdurend alert te zijn en te handelen waar en wanneer nodig;
 • Bereidheid tot een minimale zittingsperiode van drie jaar.

 

 

Profiel Maatschappelijke bedrijfsvoering & Ondernemerschap

 • Gevraagde competenties: overzicht hebben, netwerken, lobbyen, inspireren, innovatief, MVO, visionair, onderhandelen, verantwoordelijk.
 • Kennis & ervaring: maatschappelijke bedrijfsvoering, beleid en actualiteit in cultuur en welzijn, bestuurlijke ervaring in maatschappelijke onderneming.

 

 

Profiel Marketing & Communicatie

 • Competenties: sterk in communicatie, zowel commercieel als klantgericht marketinggericht, creatief.
 • Kennis & ervaring: marketing e/o communicatie achtergrond, maatschappelijke ontwikkelingen, sponsoring.

 

 

Profiel Personeel & Organisatie

 • Competenties: intermediair, initiator, ondersteuner, hanteren van diversiteit.
 • Kennis & ervaring: HRM achtergrond, organisatieontwikkeling, kennis en ervaring met vrijwilligersinzet.